سوالات و پاسخ رسمی امتحان نهایی زبان فارسی 3 که توسط سایت امتحانات رشد-شبکه ی ملی مدارس ایران-منتشر شده است

زبان فارسی 90: (1-2-3) پاسخ:1-2

زبان فارسی 89: (1-2-3) پاسخ:1-2

زبان فارسی 88: (1-2-3) پاسخ:1-2

زبان فارسی 87: (1-2-3) پاسخ:1-2

زبان فارسی 86: (1-2-3) پاسخ:1-2

زبان فارسی 85: (1-2) پاسخ:1-2